പ്രധാന കമ്മീഷനുകളിലെ അംഗ സംഖ്യ

📕 ദേശിയ മനുഷ്യാവകാശകമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 6 ✅ ( 2019 ലെ മനുഷ്യാവകാശഭേദഗതിനിയമം അനുസരിച്ച് )

📘 സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശകമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 3 ✅

📗 ദേശിയ വനിത കമ്മീഷനിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 6 ✅

📓 സംസ്ഥാന വനിത കമ്മീഷനിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 5 ✅

📔 സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ :

ഉത്തരം : 3 ✅

📒 കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവയിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 11 ✅

✏️ ദേശിയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 7 ✅

🖍 ദേശിയ പിന്നാക്കവിഭാഗകമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 5 ✅

✒️ ദേശിയ പട്ടികവർഗ്ഗകമ്മീഷനിലെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 5 ✅

🖋 ദേശിയ പട്ടികജാതികമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 5 ✅

🖊 ദേശിയ വിജ്ഞാനകമ്മീഷനിൽ ( ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ല ) ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ?

ഉത്തരം : 8 ✅

🖌 യൂണിയൻ പബ്ലിക്ക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 11 ✅

🖍 കേരളപബ്ലിക്ക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 21 ✅

🔖 കേന്ദ്രധനകാര്യകമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 5 ✅

📖 കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 3 ✅

📚 കേന്ദ്രതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 3 ✅

📙 കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 3 ✅

📝 ദേശിയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗസംഖ്യ ?

ഉത്തരം : 7

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *