നൃത്തരൂപങ്ങൾ : സംസ്ഥാനങ്ങൾ

●കോലാട്ടം: തമിഴ്‌നാട്

●ഭരതനാട്യം : തമിഴ്‌നാട്
●തെരുകൂത്ത്: തമിഴ്‌നാട്

●മോഹിനിയാട്ടം : കേരളം
●കഥകളി : കേരളം
●ഓട്ടൻതുള്ളൽ: കേരളം

●കുച്ചിപ്പുടി :ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
●കൊട്ടം:ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

●യക്ഷഗാനം: കർണാടകം, കേരളം
●ഭാംഗ്ര:പഞ്ചാബ്
●ഗിഡ: പഞ്ചാബ്

●അനകിയനാട്: ആസാം
●ബജാവാലി: ആസാം

●ഛാക്രി: ജമ്മുകശ്മീര്‍
●ഹികാത്ത് : ജമ്മുകശ്മീര്‍

●ചമർഗിനാഡ്: രാജസ്ഥാന്‍
●ഖയാൽ : രാജസ്ഥാന്‍
●കായംഗബജവംഗ: രാജസ്ഥാന്‍
●ഗാംഗോർ: രാജസ്ഥാന്‍
●ജുഗൽലീല: രാജസ്ഥാന്‍

●ഛപ്പേലി: ഉത്തർപ്രദേശ്
●നൗട്ടാങ്കി, കജ്രി: ഉത്തർപ്രദേശ്

●ദാഹികാല: മഹാരാഷ്ട്ര
●ലെസിം: മഹാരാഷ്ട്ര
●തമാശ : മഹാരാഷ്ട്ര

●തിപ്നി: ഗുജറാത്ത്
●ഗർബ: ഗുജറാത്ത്
●ഭാവൈ: ഗുജറാത്ത്
●ദണ്ഡിയറാസ്: ഗുജറാത്ത്
●രാസലീല : ഗുജറാത്ത്

●മണിപ്പൂരി : മണിപ്പൂർ
●മഹാരസ്സ: മണിപ്പൂർ
●ലായിഹരേബ: മണിപ്പൂർ

●ഛൗ: ഒഡീഷ
●ബഹാകവാഡ: ഒഡീഷ
●ഒഡീസി : ഒഡീഷ
●ദന്താനതെ: ഒഡീഷ

●ബിഹു: ആസാം

●കുമയോൺ: ഉത്തരാഞ്ചൽ

●ലുഡ്ഢി: ഹിമാചൽപ്രദേശ്
●കായംഗ: ഹിമാചൽപ്രദേശ്

●വെയ്കിങ്:അരുണാചല്‍പ്രദേശ്

●ലോത്ത: മധ്യപ്രദേശ്
●മാഛ: മധ്യപ്രദേശ്
●പാണ്ട്വാനി: മധ്യപ്രദേശ്

●കാഥി:പശ്ചിമ ബംഗാള്‍
●ജാത്ര: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍

●സ്വാങ്:ഹരിയാന

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *