കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ​

🌈 ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല❓
മലപ്പുറം

🌈 ഏറ്റവും കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല❓
വയനാട്

🌈 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല❓
തൃശൂർ

🌈 കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത്❓
പാറശ്ശാല(Tvm)

🌈 കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത്❓
മഞ്ചേശ്വരം(kasargod)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്❓
വെള്ളനാട്(Tvm)

🌈 കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്❓
തളിക്കുളം(Thrissur)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്❓
വെങ്ങാനൂർ(Tvm)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാല പഞ്ചായത്ത്❓
നെടുമ്പാശേരി(Ekm)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്❓
മാണിക്കൽ(Tvm)

🌈 സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്❓
അമ്പലവയൽ(Wayanad)

🌈 കേരളത്തിൽ വൈ-ഫൈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
തൃക്കരിപ്പൂർ(Kasargod)

🌈 വൈ-ഫൈ സംവിധാനം സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
വാഴത്തോപ്പ്(idukki)

🌈 എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ് -ബാൻഡ് സംവിധാനമുള്ള പഞ്ചായത്ത്❓
ഇടമലക്കുടി(idukki)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത്❓
ഇടമലക്കുടി(idukki)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ പഞ്ചായത്ത്❓
ഉടുമ്പന്നൂർ(idukki)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്❓
പനത്തടി(kasargod)

🌈 സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ പച്ചക്കറി പഞ്ചായത്ത്❓
കഞ്ഞിക്കുഴി(Alapuzha)

🌈 ജൈവ വൈവിധ്യ സെൻസസ് നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
എടവക(Wayanad)

🌈 സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
മാങ്കുളം(idukki)

🌈 സമ്പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
കണ്ണാടി

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശുചിത്വ പഞ്ചായത് ❓

പോത്തുങ്കൽ(Malappuram)

🌈 കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീധന രഹിത പഞ്ചായത്ത്❓
നിലമ്പൂർ(Malappuram)

🌈 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്❓
കുമളി(idukki)

🌈 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്ത്❓
ഒളവണ്ണ(Calicut)

🌈 പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്❓
ഒളവണ്ണ(Calicut)

🌈 കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്ത്❓
പെരുമണ്ണ(Calicut)

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *